Зам.-председателят на НПСС участва в заседание на Обществения съвет към МОН

Зам.-председателят на Националното представителство на студентските съвети, г-жа Яна Вангелова, участва в заседание на Обществения съвет към министъра на образованието и науката, който се проведе на 16 юни 2015 г. под председателството на заместник-министъра на образованието и науката, г-жа Ваня Кастрева.

Отчет за резултатите от реализирането на дейности по Плана за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) за периода 2014–2015 година представи г-жа Стела Мицова, началник на отдел „Политики за достъп до качествено образование“ в МОН. Г-жа Павлина Вълева, главен експерт в същия отдел, запозна присъстващите с предстоящите дейности до края на 2015 г., като акцентира върху разработването на модел на система за ранно предупреждение за деца в риск от отпадане от образователната система.

Г-н Иван Модев, главен директор на главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН, представи Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той отговори на редица въпроси, свързани с оперативните оси на програмата, които се отнасят до различни аспекти на образованието и науката.

При обсъждането на разгледаната на съвета проблематика общо бе мнението, че политиките и мерките, които се предприемат в системата на образованието, трябва да бъдат обезпечени с по-добро финансиране при планирането на бюджета за 2016 година.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини Зам.-председателят на НПСС участва в заседание на Обществения съвет към МОН

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова