Национален план за действие по заетостта през 2012 г.

Националният план за действие по заетостта за 2012 г. е инструмент за реализиране на мерките в областта на заетостта, включени в Националната програма за реформи 2011–2015 г., както и за изпълнение на специфичните препоръки в областта на политиката по заетостта, отправени към България в края на първия европейски семестър.
 
Предвид несигурната икономическа обстановка през 2012 г., мобилизирането на всички възможности за осигуряване на заетост е от първостепенно значение за възстановяването и стабилизирането на пазара на труда. Докато през 2011 г. визията на плана бе „ограничаване на безработицата”, то през 2012 г. тя е „повишаване на заетостта чрез осигуряване на качествена работна сила и включване в заетост на неравнопоставените групи на пазара на труда”. Политиката по насърчаване на заетостта има влияние върху заетостта чрез предоставянето на възможности за обучение и субсидирана заетост на най-уязвимите групи от безработни.
 
Едновременно с това поемането на част от разходите за персонал на фирмите е подкрепа за тях, която води до създаване на работни места. В тази връзка основни приоритети на плана през 2012 г. са: 
• Увеличаване на заетостта чрез бързо и ефективно устройване на работа на безработните, както на първичния пазар на труда, така и по програми и мерки за заетост; 
• Повишаване качеството на работната сила чрез обучение на заети и безработни;
• Ограничаване на безработицата в регионите с ниска заетост и високо равнище на безработица.
 
В изпълнение на тези приоритети се прилагат различни мерки и програми за заетост и обучение, за чието изпълнение през 2012 г. са осигурени 73 млн. лв. от държавния бюджет. С тези средства ще се осигури заетост на над 27 хил. безработни, от които над 20 000 нововключени. 
През 2012 г. ще продължат да се прилагат най-масовите програми за обучение и заетост, като в някои от тях са направени промени. 
• В Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, чрез която се осигурява работа на безработни, обект на месечно социално подпомагане, от 2012 г. се въвежда изискване не по-малко от 70% от включените безработни да не са работили по програмата от началото на предходната година. По този начин ще се ограничи зачестилата практика едни и същи лица да участват в програмата. 

• Наетите по Националната програма „Помощ за пенсиониране” ще могат да работят до 2 години (при 1 година през 2011г.). 
• С оглед по-ефективно решаване на проблемите на регионалните трудови пазари, през 2012 г. са одобрени за финансиране 168 регионални програми (при 153 за 2011 г.). В рамките на тези програми ще се осигури заетост на около 1 960 безработни в дейности, като поддържане на четвъртокласната пътна мрежа, опазване на обществения ред и общинската собственост, екологични дейности, подкрепа за развитието на туризма и др.
Промени са направени и в някои от мерките за насърчаване създаването на заетост. Целта е да се устроят повече безработни от големите целеви групи (напр. младежи), като се запазват и мерките за по-малобройните рискови групи, като безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода”, безработни майки на малки деца и др.
 
През 2012 г. :
• ще се субсидират освен разходите за социални осигуровки за сметка на работодателя и разходите за трудови възнаграждения на наетите младежи (чл.36, ал. 1 от ЗНЗ);
• освен разходите за трудови възнаграждения ще се субсидират и социалните осигуровки на наетите на „зелени работни места” безработни (чл. 55д от ЗНЗ);
С оглед намаляване на младежката безработица и неактивност през 2012 г. приоритетна целева група на активната политика на пазара на труда са безработни младежи до 29 г. В тази връзка се предвижда да стартира Национална инициатива „Работа за младите хора в България“, която ще обхваща пакет от мерки, програми и дейности за активиране, мотивиране, насърчаване, информиране, консултиране, обучение и заетост на младите хора до 29 г. за периода 2012 – 2013 г. Националната инициатива ще включва облекчен достъп до регистрация и специални посреднически услуги; адаптирано към потребностите на младите хора информиране и консултиране; обучение за придобиване на практически умения за работа; осигуряване с активното участие на работодателските организации на различни равнища стажуване (както в частния сектор, така и в публичната администрация), обучение на работното място и субсидирана заетост и др. 

Във връзка с увеличаването на минималната работа заплата, през 2012 г. размерът на субсидираното трудово възнаграждение на включените в програми и мерки безработни лица се увеличава на 270 лв. при пълен работен ден (и 290 лв. от 01.05.2012 г. съгласно ПМС №300 от 10.11.2011 г.). Увеличава се заплащането на ромските медиатори, назначени на работа по Националната програма „Активиране на неактивните лица”, като наетите медиатори със средно образование ще получават 320 лв., а тези с висше образование - 400 лв.
В допълнение към всички действия и инициативи, финансирани от държавния бюджет, през 2012 г. ще продължи изпълнението на вече действащите схеми по ОП „РЧР”. Ще стартира изпълнението и на нови схеми.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини Национален план за действие по заетостта през 2012 г.

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова