Конференция

Националното представителство на студентските съвети в Република България организира Национална студентска конференция под надслов: „Наука и образование в XXIв. – проблеми и тенденции". Събитието се провежда със съдействието на Министерство на образованието и науката и в рамките на Летен университет 2013 в подкрепа на кандидатурата на Варна 2016 за младежка европейска столица.

Присъединете се към събитието ТУК

Период на провеждане: 26 – 28 август 2013 година
Място на провеждане: к.к. Албена, хотел „Добруджа"
Работен език: български език

Условия за участие:
1. Участниците трябва да са студенти в български висши училища.
2. В срок до 20 август трябва да изпратят на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Резюме на доклада с обем до 1 страница, формат А4, шрифт Times new roman, съдържащо задължително заглавието, пълните имена на автора, Висше училище, специалност, курс, адрес за кореспонденция и телефон за обратна връзка.

Тематични направления:
1. Икономиката и управлението в XXIв. – проблеми и тенденции.
2. Здравеопазването в XXIв. – проблеми и тенденции.
3. Университетският спорт в XXIв. – проблеми и тенденции.
4. Изкуство и образование в XXIв. – проблеми и тенденции.
5. Съвременни тенденции в обучението по педагогика.
6. Приложение на съвременната информатика и статистика.
7. Стандарти и предизвикателства в обучението по журналистика и масови комуникации.
8. Управление на околната среда и подземните богатства. Опазване на еко-разнообразието.
9. Технологии, иновации за устойчиво развитие.
10. Образование и политики за заетост и пълноценна реализация на младите хора.

Изисквания към докладите:
Докладът трябва да се представи в печатен и електронен вид, напълно завършен и съобразен с изискванията.
Обемът на доклада не трябва да надвишава 6 страници, включително таблици и фигури.

Всеки доклад трябва да има следната структура:
1. Заглавие – трябва да съдържа обекта и предмета на разработката, да бъде кратко, ясно и логически обвързано
2. Име на автора / авторите – посочват се името и фамилията.
3. Име на научния консултант – посочват се, длъжност, научна степен, име и фамилия.
3. Резюме – представя целта и основните моменти в доклада в обем между 10 и 15 реда
4. Ключови думи – посочват се между 3 и 8 ключови думи
5. Въведение – да съдържа следните няколко елемента:
-Актуалност на темата
-Обект на изследване
-Предмет на изследване
-Основна цел и подцели на изследването
-Задачи
-Подходи и методи, които ще се ползват в изследването
6. Изложение
Примерна структура на изложението:
-Постановка на проблема – представяне на проблемната ситуация
-Изследване на проблема – представяне на изследователския инструментариум и резултатите от проведено изследване.
-Анализ и обяснение на проблема – диагностиката на проблема, основните изводи и препоръките, които препоръчва авторът на разработката.
7. Заключение – трябва да съдържа следните два елемента:
-Какво е постигнал с настоящата разработка авторът.
-Какво не е могъл да постигне и поради какви причини.
8. Списък на ползвана литература :
-Литературата на края да бъде подредена по азбучен ред;
-Вътре в съдържанието на разработката да бъдат поставени в средни скоби № на източника по списъка на ползваната литература (пример: [3; 5])
На научната конференция докладът се изнася в рамките на 5 минути. Задължително е използването на мултимедиен проектор, като презентацията се изготвя на Power Point.
След представяне на доклада се предоставят пет минути за дискусия по разглежданата тема.

Докладите ще бъдат оценявани от комисия по следните критерии, като по всеки един могат да се получат максимално 10 точки:
Съдържателни критерии:
1.Актуалност на темата;
2.Практическа приложимост;
3.Спазване на структурата;
4.Ясно формулиране на цели и задачи;
5.Задълбоченост на анализа;
6.Ясно открояване на проблемите;
7.Предложения за подобрения;
Представяне на доклада:
8.Онагледяване и демонстрации към доклада;
9.Демонстриране на убедителност и компетентност;
10.Изчерпателност на отговорите на поставените въпроси.
Имената на файловете със заявката за участие, есето/доклада се изписват на латиница във форматаStudent_Ime_Prezime_Familia.doc.

Пример: Ако студентът се казва Георги Иванов Петров, то файлът с доклада -Georgi_Ivanov_Petrov.doc.

На всеки участник ще бъде връчен сертификат за участие в студентската научна сесия.

С участието си в Националната студентска конференция студентите ще имат възможност да се включат в класирането за специални стипендии по проект „Студентски стипендии".

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Форуми Наука и образование

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова